Daagt je uit!

Inspectie

Het toezicht op de school berust bij de "Inspectie van het Onderwijs". U vindt op de website www.onderwijsinspectie.nl onder "contact" hoe u de inspectie kunt bereiken.

Hebt u vragen over onderwijs: 0800–8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme: meldpunt  vertrouwensinspecteurs: tel. 0900–1113111